Blog

mei 2 / 2019
Beemster Kaas is het meest duurzame kaasmerk!
Volgens Sustainable Brand Insight vinden steeds meer consumenten duurzaamheid belangrijk. Uit de onlangs gepubliceerde Sustainable Brand Index blijkt de grote waardering voor Beemster kaas.

Blije koeien
“We zijn er trots op dat onze inspanningen voor duurzaamheid worden herkend door de consument”, reageert Evert Kremer, boer en voorzitter van de kleine boeren coöperatie in de Beemster polder. “Bij Beemster kaas wordt hard gewerkt om steeds duurzamer te worden. Wij werken al 10 jaar met het Caring Dairy programma op onze boerderijen. Met veel zorg en aandacht voor dierwelzijn, oftewel: gezonde en blije koeien. 100% weidegang hoort daar natuurlijk bij. Veel van onze boeren hebben daarnaast projecten voor biodiversiteit, weidevogelbeheer en het produceren van duurzame energie."

Groenste kaasmakerij ter wereld
Ook in de kaasmakerij in de Beemster polder staat duurzaamheid hoog in het vaandel. “Bij de bouw van onze nieuwe kaasmakerij hebben we een belofte gedaan”, vertelt directeur Wim Betten. “We hebben de groenste kaasmakerij ter wereld gebouwd en vanaf 2020 zullen we klimaatneutraal kaasmaken. Weer een mooie stap vooruit in onze duurzame ambities.”

Premium kaas, premium dierwelzijn
“Wij willen laten zien hoe goed onze boeren bezig zijn. Zij behoren tot de beste boeren ter wereld als het gaat om dierenwelzijn en CO2 reductie. Dat mag wel eens wat vaker worden gezegd!”, aldus Wim Betten. “Premium kaas maken betekent bij ons niet alleen een geweldige smaak, ook premium dierwelzijn en milieu. Ook voor de toekomst zal verduurzamen prioriteit zijn."
okt 25 / 2018
Beemster Kaasmaker blijft onderscheidend met doelen duurzaamheidsprogramma
Boerencoöperatie CONO Kaasmakers streeft naar een nog duurzamere productieketen op de boerderij. Het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy wordt per volgend jaar uitgebreid met als doelen blije koeien, meer gras in de bek en een beter milieu. Met deze uitbreiding kunnen de leden tot € 0,75 per 100 kilo melk aan extra premies verdienen. Om voortvarend van start te gaan geldt vanaf 2020 tevens een verbod op glyfosaat voor direct gebruik in de melkveehouderij en gaat CONO 100% GMO-vrije kaas maken. Of te wel, de CONO koeien krijgen alleen nog voer dat vrij is van glyfosaat en van genetisch gemodificeerde organismen.

Blije koeien, meer gras en een beter milieu

De CONO veehouders nemen al 10 jaar deel aan het Caring Dairy programma. Een continu verbeterprogramma voor duurzame bedrijfsvoering op de boerderij. Het aanvullende programma waarmee veehouders de extra premie kunnen behalen steunt op 3 pijlers: ‘blije koeien’, ‘meer gras’ en een ‘beter milieu’.

Bij ‘blije koeien’ hoort het streven naar maximaal weiden. Niet alleen voor melkvee, maar ook voor jongvee. Weiden hoort bij het natuurlijk gedrag van koeien en draagt daarom bij aan het welzijn. Gezonde dieren staan aan de basis van een hoge levensduur van de koeien en een laag diergeneesmiddelen gebruik. In de stal wordt het welzijn van de koeien verhoogd door onder meer de verplichte massageborstel, zachte ligbedden, en elke koe een eigen ligplaats.

Bij het onderdeel ‘meer gras’ wordt veel vers gras in het voerrantsoen beloond. Dit valt samen met een hoge mate van zelfvoorzienendheid (eigen geteeld voer) en een lagere inkoop van bijvoorbeeld krachtvoer. Een groot aandeel blijvend grasland is goed voor de bodem en sluit nauw aan op een grasrantsoen. Agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit zoals kruidenrijkgrasland en weidevogelbeheer wordt ook gestimuleerd en beloond. Al 50% van de CONO-leden doet al in bepaalde vorm aan agrarisch natuurbeheer.

Binnen het onderdeel ‘beter milieu’ wordt de veehouder beloond voor 100% groene stroom, een laag energiegebruik en eigen energieopwekking bijvoorbeeld door zonnepanelen. Ook behoort reductie van de broeikasgasuitstoot tot de doelen en een goede mineralen kringloop zoals stikstofbenutting, en een lage ammoniakuitstoot. Uniek is het belonen van het nu al lage gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door CONO boeren.

Duurzaam meerkeuze menu

De leden melkveehouders van CONO kunnen in dit aanvullende programma kiezen uit 18 indicatoren en daarmee stapelen. Elke indicator, zoals nog meer vers gras in het rantsoen, kan 5 cent per 100 kilo melk opleveren. Dit geld komt bovenop de € 2,75 aan huidige premie voor weidegang en Caring Dairy. Om optimaal te kunnen inspelen op veranderende wet- en regelgeving of op nieuwe marktvragen zijn de verschillende doelen zijn niet statisch, maar dynamisch opgesteld. Een einddatum voor het programma is er niet, maar voorlopig is de horizon gelegd bij 2025. Zo streeft CONO Kaasmakers naar één grote duurzame melkstroom.

Vooruit boeren

CONO heeft een naam hoog te houden op het gebied van duurzaamheid. Algemeen directeur Wim Betten: “Natuurlijk willen we niet stil blijven staan, we willen vooruit boeren. Bovendien weten wij dat er straks bepaalde wettelijke eisen op de boer afkomen. Met de aanvullingen op het duurzaamheidsprogramma willen we dat voor zijn. Ook de afnemers van onze premium kazen hebben steeds meer belangstelling voor - en baat bij de duurzame bedrijfsvoering op onze boerderijen.
Wij willen de samenleving laten zien hoe goed onze boeren bezig zijn.
Zij behoren tot de beste boeren ter wereld als het gaat om dierwelzijn en CO2 uitstoot en dat mag wat ons betreft wel eens wat vaker worden verteld. Als CONO blijven we ons hiermee onderscheiden, als boerencoöperatie met de lekkerste kaas, die de leden melkveehouders ook een eerlijke melkprijs garandeert!”
{ImageControl}
{lblDate}
{CategoriesControl} {lblTitel}
{dvText}